» Specjalizacja

» prawo autorskie
» prawa własności przemysłowej
» prawo cywilne, szczególnie prawo zobowiązań
» ochrona dóbr osobistych
» zwalczanie nieuczciwej konkurencji
» prawo antymonopolowe
» ochrona danych osobowych
» prawo IT
» ochrona baz danych
» prawo telekomunikacyjne
» prawo prasowe

» Wykształcenie

» Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – studia magisterskie (prawo)

» Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego – studia podyplomowe
„Społeczeństwo informacyjne”

» Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia doktoranckie (prawo)

» Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Matlaka (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA
Uniwersytetu Jagiellońskiego)

» Radca prawny

» Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
» Wpis na listę radców prawnych pod numerem KR-2493

» Prawniczo na co dzień

» Wspólnik – Przybycień i Mioduszewski Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. w Krakowie
» Of counsel – Kancelaria Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie
» Indywidualna praktyka prawnicza

» Społecznie na codzień

» Radca prawny, koordynator działu prawnego Stowarzyszenia WIOSNA w Krakowie

» Języki

» angielski
» niemiecki
» arabski

» Wybrane publikacje

» J. Sroczyński, M. Mioduszewski, Komentarz do art. 13, 14, 15 (bez ust. 1 pkt 1) [w:] M. Sieradzka, M. Zdyb (red.),
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2010
» M. Mioduszewski, Majątkowe prawa autorskie do utworów filmowych powstałych przed wejściem w życie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych
, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, nr 116/2012