Dobra osobiste

 

ochrona dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych
w tym przedsiębiorców · w szczególności naruszenia dobrego imienia,
czci, renomy, prawa do twórczości artystycznej i naukowej · prawo do wizerunku