Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 

egzekwowanie prawidłowych relacji konkurencyjnych pomiędzy przedsiębiorcami

· ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji · w tym naśladownictwo

pasożytnicze i niewolnicze · rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

w obrocie gospodarczym · utrudnianie dostępu do rynku (bojkot, opłaty

półkowe itd.) · naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa · czyny nieuczciwej

konkurencji w Internecie · nieuczciwe przejęcia pracowników