Prawo konsumenckie

 

ochrona praw konsumentów · w tym zbiorowych interesów konsumentów
· nieuczciwe praktyki rynkowe · umowy zawierane z konsumentami
· klauzule abuzywne w umowach – nieważne postanowienia w umowach
zawieranych z konsumentami · umowy adhezyjne: regulaminy, ogólne
warunki umów, wzorce umowne · projektowanie relacji pomiędzy
przedsiębiorcą a konsumentem